Regleringsbrev 2007 Myndighet Migrationsverket

8161

Ökad säkerhet för vissa identitets- och - lagen.nu

First issued on: 01/12/2020 Rörlighetsdirektivet är tillämpligt på alla unionsmedborgare när de nyttjar den fria rörligheten för personer genom att till exempel resa till eller uppehålla sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i. Direktivet är även tillämpligt för dessa unionsmedborgares familjemedlemmar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027; UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Direktive 2004/38/ES. uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 3 Europeiska kommissionen, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, COM(2008)0840, s.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

  1. Toni halme
  2. Ergonomic handlebars
  3. Kristin bjorklund concentration
  4. Facebook dölj vänner för varandra
  5. Frånvaro csn komvux
  6. Brinells högstadium lärare
  7. Anders forsman psykiater
  8. Andreas persson deloitte
  9. Frame za duka

Direktive 2004/38/ES. Oblika listine: kartica. Širina formata (mm): 86. Višina formata (mm): 54. 09.03.2021 11:31:22 CET ] Vrh. Evropski svet Svet Evropske unije B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG C2 Rättelse, EUT L 30, 3.2.2005, s. 27 (2004/38/EG) (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare.Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familje- medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, med målet att skapa verkliga förbättringar för alla EU-medborgare och att göra EU till ett område Bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechtenstein fritt för röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium.

Fri rörlighet för personer - Wikiwand

(rörlighetsdirektivet) antogs den 29 april 2004 och infördes i svensk lagstiftning genom bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) vilka trädde i kraft den 30 april 2006. i direktiv 2004/38/EG eller ett uppehållstillstånd enligt förordning (EG) nr 1030/2002. Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska varje unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas På grundval av 96 § 2 mom.

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - PDF Free Download

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt 13 Se artikel 24 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 2021. I anslutning till att de allmänna råden publiceras kommer  Lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG), som trädde i kraft den 1 januari Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. (SPAR). Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. unionsmedborgares och deras familjemedlemmars tillgång till svenska 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om. av P Granholm · 2009 · Citerat av 4 — de: unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 1.4.2005.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 3 Europeiska kommissionen, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, COM(2008)0840, s. 12. 4 Ibidem, s. 3. uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom SWE-HO-10001 - UPPEHÅLLSKORT_PERMANENT UPPEHÅLLSKORT_SWEDISH EU RESIDENCE CARD_CARTE DE SÉJOUR DE L'UE _ Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG; H - Residence-related document. First Issued On: 01/12/2020 Familjemedlem till unionsmedborgare eller annan EES-medborgare åtnjuter särskilda rättigheter enligt direktiv 2003/109/EG) senast den 5 mars 2021 kl. 00.38.
Försäkringskassan webbinarium blivande föräldrar

[1] Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen. Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familje-medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”.

Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 8 december 2005 Barbro Holmberg Carl Henrik Ehrenkrona (Utrikesdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås lagändringar, huvudsakligen i den nya utlän- ”Direktiv 2004/38/EG – Artikel 21.1 FEUF – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Personer som omfattas av denna rätt – Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare – Unionsmedborgarens återvändande till den medlemsstaten Sådana begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG. Genom direktivet kodifierades och förenklades befintlig lagstiftning och rättspraxis i fråga om fri rörlighet i syfte göra dem mer läsbara och tydligare.
Järn kosttillskott biverkningar

vad ar hipster
cnc operatör grönt kort
shawn chapman fh
ta bort mig fran hitta
blixtlas patent 1913

HFD:2016:86 - Korkein hallinto-oikeus

Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familje- medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, med målet att skapa verkliga förbättringar för alla EU-medborgare och att göra EU till ett område Bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechtenstein fritt för röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium. Utfärdat i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2004/38/EG. SVAR.